Τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου για τη Διακίνηση και Εμπορία νωπών αγροτικών προϊόντων

Posted by

Τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου για την «Διακίνηση και Εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»

Τα προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις

Πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα, κράμβες, κουνουπίδια, μπρόκολα, ραπανάκια, λάχανα, μαρούλια, ραδίκια, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια, αγγούρια, πιπεριές, μπιζέλια, φασόλια, κουκιά, γλυκοπατάτες, μανιτάρια, καρποί με κέλυφος, μπανάνες, σύκα, αχλάδια, εσπεριδοειδή, σταφύλια, πεπόνια, καρπούζια, μήλα, ακτινίδια, κυδώνια, βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, ρόδια,

Κρέατα βοοειδών, πουλερικών, κονικλών, χοιροειδών, προβατοειδών και αιγοειδών

Γάλα νωπό και παστεριωμένο, φέτα, τυριά, γιαούρτι

Αυγά πουλερικών με τσόφλι, σαλιγκάρια, αλλαντικά.

Ποιους Εμπόρους αφορά
1) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει, μεταποιεί ή διαμεσολαβεί στην αγορά, με σκοπό τη χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α ΄89),

2) Αγροτικούς συνεταιρισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα μη μελών τους.

Ποιους παραγωγούς αφορά

1) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράγει νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) της παρ. 1 του άρθρου 1του ν. 3874/2010 (Α΄ 151),

2) Τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), καθώς και τις αναγνωρισμένες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, που διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα των μελών τους,

3) Τις μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, οι οποίες επεξεργάζονται και διαθέτουν στην αγορά νωπά και ευαλλοίωτα εγχώρια αγροτικά προϊόντα που προμηθεύουν σε αυτές παραγωγοί.

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαδικασία ελέγχου
Βήμα 1ο
Ο παραγωγός κοινοποιεί αμελλητί στην αρμόδια αρχή: 

  • Το τιμολόγιο πώλησης των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, ευθύς μόλις το εκδώσει  τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσά που αφαιρέθηκαν λόγω εκπτώσεων, επιστροφών κ.λπ., όπως αποδείξεις προκαταβολών κλπ από όπου προκύπτει το οφειλόμενο ποσό
  • Τα αντίγραφα των επιταγών ή των τραπεζικών κινήσεων εφόσον είναι αυτονόητο ότι η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού γίνεται με τους προβλεπόμενους στην κείμενη νομοθεσία τρόπους (με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μέσω χρεωστικών, πιστωτικών καρτών κ.λπ., με έκδοση επιταγής ή με μετρητά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία όρια συναλλαγών για την εξόφληση με μετρητά).
  • Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα ποσά που αφαιρέθηκαν λόγω εκπτώσεων, επιστροφών κ.λπ., όπως αποδείξεις προκαταβολών κλπ από όπου προκύπτει το οφειλόμενο ποσό

«Οφειλόμενο ποσό»: το ποσό που πρέπει να καταβληθεί μέσα στην προθεσμία πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων που καθορίζονται στο τιμολόγιο, αφαιρούμενων των ποσών προκαταβολών, επιστροφών και εκπτώσεων επί του αναφερόμενου στο τιμολόγιο οφειλόμενου ποσού.
Επίσης σε περίπτωση ελαττωμάτων στα προϊόντα, θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση του ποσού του τιμολογίου. Όλα τα παραστατικά θα συνοδεύουν το συγκεκριμένο τιμολόγιο, καθώς η αξία του τιμολογίου μείον την αξία των πιστωτικών παραστατικών είναι η αξία της συναλλαγής.

 

Προσοχή: 
Ο παραγωγός δεν αποστέλλει στην αρμόδια αρχή τα ηλεκτρονικά στοιχεία, εφόσον το οφειλόμενο ποσό έχει εξοφληθεί με μετρητά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία όρια συναλλαγών για την εξόφληση με μετρητά ( δηλαδή τιμολόγιο με καθαρή αξία έως 500 ευρώ ) .

Βήμα 2ο 
Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, κατά περίπτωση, με κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων .

Βήμα 3ο 

Η αρμόδια αρχή αποστέλλει τα ηλεκτρονικά στοιχεία που της έχουν αποσταλεί, στις αντίστοιχες τράπεζες για έλεγχο της καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης της επιταγής. Οι τράπεζες, μετά τον έλεγχο, διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή τη λίστα με τα τιμολόγια ή τις επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί.

Προσοχή: 
Για τις συναλλαγές, που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα δεν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο ως προς τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης καταβολής του οφειλόμενου ποσού.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία των ελέγχων, τη δαπάνη αυτών, τη διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής, τη διαδικασία και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση και την ασφάλεια, καθώς και την επεξεργασία των στοιχείων .

Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων είναι η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κυρώσεις
α) Έμπορος
1. Αν ο έμπορος δεν εξοφλήσει το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό  (30%) της αξίας του τιμολογίου.

2. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση για δεύτερη φορά, διαγράφεται για ένα (1) έτος από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 και δεν του επιτρέπεται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του.

3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο έμπορος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, του επιβάλλεται και το πρόστιμο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3955/2011.

4. Αν ο έμπορος συνεχίζει την εμπορία των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

β) Παραγωγός
Αν ο παραγωγός δεν διαβιβάσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία ( τιμολόγιο και επιταγή ) , του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου.

 

Αναμένουμε έως το τέλος του έτους αναλυτικότερες οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου καθώς και τις καθιερωμένες αλλαγές που θα υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε μαζί στην οργάνωση των παραστατικών και στην τυποποίηση των διαδικασιών ώστε να επιτυγχάνουμε καλύτερους χρόνους αποπληρωμής αλλά και να αποφύγουμε άσκοπα πρόστιμα.