Στο ήμισυ το πρόστιμο των εκπρόθεσμων δηλώσεων Ε9

Posted by

Ι. Νέα δεδομένα

Όπως είναι γνωστό, με τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή (δείτε τη σχετική είδηση του κόμβου), δόθηκε τετράμηνη παράταση στην υποβολή των δηλώσεων Ε9 (έως 30.11.2016) με ποινή το ήμισυ του προβλεπόμενου προστίμου, έτσι ώστε οι φορολογούμενοι να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις στην περιουσιακή κατάσταση των ακινήτων τους. Η εν λόγω τροπολογία έχει ως εξής:

  1. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312) παρατείνεται μέχρι και τις 30.11.2016.
  2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν από 29.7.2016

Το νομοσχέδιο τελικά ψηφίστηκε — η διάταξη ψηφίστηκε όπως κατατέθηκε— και αναμένουμε τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Να θυμίσουμε ότι με τον ν. 4389/2016 είχε προστεθεί νέο εδάφιο στην παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005: Άρθρο 51 ν. 4389/2016 (Α’ 94)-Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α’ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α’ 179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση, μειώνονται στο μισό.»

ΙΙ. Παραδείγματα

Ας παραθέσουμε στο σημείο αυτό ορισμένα παραδείγματα:

α) Εάν ένας φορολογούμενος θέλει να προβεί σε διορθώσεις που αφορούν για παράδειγμα στη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων ενός ακινήτου -τα οποία είχαν αναγραφεί εκ παραδρομής λανθασμένα στη δήλωση Ε9 κατά το παρελθόν- και για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις από το 2010 και μετά, τότε για την περίπτωση αυτή θα του επιβληθεί ένα μόνο πρόστιμο, διότι υπάρχει μία μόνο μεταβολή η οποία επαναλαμβάνεται και στα επόμενα έτη. Μάλιστα, αν υποβληθούν οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις μέχρι 30.11.2016 (βάσει των νέων διατάξεων), τότε το πρόστιμο που θα επιβληθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα είναι το ήμισυ του προβλεπόμενου προστίμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή η διόρθωση αφορά στο έτος 2010 (σ.σ. δηλαδή σε έτος που ίσχυε ο ν. 2523/1997), το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα υπολογιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (πρόστιμο από 117,00 -1.170,00 ευρώ συμβιβαζόμενο στο 1/3, το τελικό ποσό του οποίου όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 100,00 ευρώ 1). Αν υποθέσουμε ότι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επέβαλε στο φορολογούμενο πρόστιμο 120,00, τότε αρχικά αυτό πρέπει να μειωθεί κατά το ήμισυ (σ.σ. βάσει των διατάξεων που αναφέρθηκαν), ήτοι να γίνει 60,00 κι έπειτα να πραγματοποιηθεί ο συμβιβασμός στο 1/3 οπότε να διαμορφωθεί στο τελικό ποσό των 20,00 ευρώ.

β) Έστω ότι ο ανωτέρω φορολογούμενος πρέπει να διορθώσει τα τετραγωνικά του ακινήτου που αναφέρθηκε παραπάνω στο παράδειγμα α’ (από το έτος 2010 και μετά), αλλά και τον όροφο ενός άλλου ακινήτου που είχε αναγραφεί λανθασμένα εκ παραδρομής (από το έτος 2012 και μετά). Ο εν λόγω φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 από το 2010 και μετά, έτσι ώστε να διορθώσει την εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης. Όμως, επειδή στο έτος 2012 ουσιαστικά υπάρχουν δύο μεταβολές θα επιβληθούν δύο πρόστιμα, αφού στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1252/20.11.2015 αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος περιλαμβάνονται και άλλες μεταβολές, επιβάλλεται πρόστιμο χωριστά για κάθε έτος». Εν προκειμένω, θα επιβληθεί ένα πρόστιμο για το έτος 2010 κι ένα για το έτος 2012, αφού στα έτη αυτά δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής της ορθής δήλωσης Ε9. Επειδή οι διορθώσεις αφορούν στα έτη 2010 και 2012 (σ.σ. δηλαδή σε έτη που ίσχυε ο ν. 2523/1997), τότε τα πρόστιμα που θα επιβληθούν θα υπολογιστούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (πρόστιμο από 117,00 -1.170,00 ευρώ συμβιβαζόμενο στο 1/3, το τελικό ποσό του οποίου όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 100,00 ευρώ). Αν υποθέσουμε ότι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επέβαλε στο φορολογούμενο πρόστιμο 120,00 για κάθε έτος, τότε αρχικά αυτό πρέπει να μειωθεί κατά το ήμισυ, ήτοι να γίνει 120,00 [(120,00 + 120,00) /2] κι έπειτα να πραγματοποιηθεί ο συμβιβασμός στο 1/3 οπότε να διαμορφωθεί στο τελικό ποσό των 40,00 ευρώ (20,00 + 20,00).

γ) Αν ο ανωτέρω φορολογούμενος έχει μεταβολές (λάθος τετραγωνικά, λανθασμένη αναγραφή ορόφων, κλπ.) σε όλα τα έτη (από το 2010 και μετά) και εξ αυτού του λόγου πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 προκειμένου να αποτυπώσει την ορθή περιουσιακή του κατάσταση, τότε για τις τροποποιήσεις αυτές των δηλώσεων Ε9 θα του επιβληθεί ένα πρόστιμο για κάθε έτος μειωμένο όμως στο μισό(για τα έτη που ίσχυε ο ν. 2523/1997 βάσει όσων μνημονεύσαμε ανωτέρω και για τα έτη που ισχύει ο ν. 4174/2013 το πρόστιμο των 100,00 ευρώ μειωμένο όμως στο ήμισυ, δηλαδή 50,00 ευρώ).

Πηγή: Taxheaven