Αναγκαία η νέα αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Posted by

Αναγκαία η νέα αίτηση για το ΚΟΤ αφού, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ. Φέτος η προθεσμία έχει μετατεθεί για τις 30 Νοεμβρίου 2018.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή λοιπόν θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση όσοι δεν είχαν καταθέσει αίτηση έως τώρα αλλά όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ.  Όσοι δηλαδή, είχαν υποβάλλει δηλαδή αίτηση έως 30/04/2018, θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση  προκειμένου να ελεγχθεί εάν πληρούν τα κριτήρια και τις διαδικασίες βάσει του νέου ΚΟΤ. Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν και όσοι είναι δικαιούχοι του ειδικού Τιμολογίου Πολυτέκνων (ΓΤ). Εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση έως την 30η Νοεμβρίου 2018 θα απενταχτούν αυτόματα.

 

Εφόσον θέλετε να δείτε αν είστε δικαιούχοι και να υποβάλλεται την αίτηση για το ΚΟΤ μπορείτε :

είτε να έρθετε με ένα αντίγραφο του λογαριασμού ρεύματος  στο γραφείο μας ή να μας στείλετε τον στείλετε με φωτογραφία στην σελίδα του γραφείου στο facebook. 

Κατηγορίες δικαιούχων του ΚΟΤ

α. Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται με έκπτωση 0,075€/kWh, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

β. Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται με έκπτωση 0,045€/kW, όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i. Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, έως τα όρια  παρακάτω:

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 9.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

ii. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

iii. Τα μέλη του νοικοκυριού δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και δεν δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.