Εικόνα στη πράξη – Επιχειρηματικό σχέδιο

Posted by

Φορολογικός σχεδιασμός από την αρχή του έτους  και επαναπροσδιορισμός του.

Τριμηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.

Ανάλυση  αποτελεσμάτων με την χρήση Αριθμοδεικτών

Εφαρμογή  συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου, Cash Flow

Επανα-καθορισμός του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τα δεδομένα της επιχείρησής σας. Με την εμπειρία μας και την χρήση σύγχρονων μεθόδων του στρατηγικού σχεδιασμού όπως canvas business model και άλλων σύγχρονων μεθόδων θα αλλάξουμε τον τρόπο που σκέφτεστε.